Розробка продюсерського договору

СЕРГІЙ СВІНЦОВ
Юрист департаменту судового захисту

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
Розробка продюсерського договору
«АРОУ»

Залиште свої контактні дані і я зв'яжуся з вами сьогодні!Чинне законодавство України не виокремлює такого виду договору, як продюсерський договір. Однак, відповідно до ч. 1 ст. 627 ЦК України, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Таким чином, за допомогою продюсерського договору можна регулювати відносини між артистом та продюсером (продюсерською компанією).

Головною метою продюсерської діяльності є успішна презентація артиста на ринку. Отже, одним із бажань продюсера стає популярність артиста та прибутковість. Метою артиста є популяризація власного ім’я, прихильність аудиторії, з подальшим отриманням бажаного прибутку.

Про­дю­сер­сь­кий до­го­вір містить низ­ку особ­ли­вих умов. До них відносяться: умо­ви про ве­ден­ня обліку, роз­поділ ре­зуль­татів (при­бутків і збитків) твор­чої діяль­ності, по­ря­док по­крит­тя збитків від кон­церт­ної діяль­ності та ін.

Найістотнішою умо­вою до­го­во­ру є умо­ва про пред­мет. У пер­шу чер­гу дані відно­сини на­прав­лені на спільну пра­цю між про­дю­се­ром і артистом для по­пу­ля­ри­зації ос­тан­нь­о­го. Са­ме про­дю­сер має ви­ко­на­ти всі не­обхідні умо­ви для по­пу­ля­ри­зації артиста. Артист зо­бов’яза­ний та­кож ро­би­ти все мож­ли­ве для влас­но­го підне­сен­ня та визнання. Про­те всі ці дії спря­мо­вані та здійсню­ють­ся для на­ступної ме­ти – от­ри­ман­ня прибут­ку як про­дю­се­ром, так і артистом.

Юридичні або фактичні дії, які здійснює артиста та продюсера у галузі масової культури, створення творів різних видів мистецтва, їх виконання, опублікування на ринках з метою одержання прибутку, а також безпосередньо сама співпраця продюсера та артиста – це все є предметом продюсерського договору.

Діяльність продюсера, використовуючи свій досвід, підприємницькі навички, знання, полягає:

  • у розроблені рекламної стратегії;
  • у вирішенні творчих завдань;
  • у пошуку нових ідей та шляхів їх втілення;
  • у формуванні бюджету проекту, а також у просуванні Артиста.

Діяльність артиста полягає:

  • у виконанні, створенні та записі музичних творів;
  • у виступах на телебаченні;
  • у фотозйомках та відеозаписі кліпів.

Однією з умов продюсерського договору є створення для артиста публічного образу, якому він повинен слідувати. Продюсер (Продюсерська компанія) може використовувати сценічний та публічний образ для отримання прибутку від продажу продукції на яких зображений артист, а також для реклами, тобто  скористатися, з метою якого не є отримання доходу від відтворення зображення артиста, проте побічно сприяє збільшенню комерційної вигоди від використання результатів професійної діяльності артиста, включаючи концертну діяльність. Положення про право використання образу в договорі регламентуються протягом його дії, або ж і після його закінчення.

Також є ек­с­клю­зив­ні умо­ви про­дю­серсь­ко­го до­го­во­ру у яких зазначається, що артист дозво­ляє ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти всі існу­ючі на мо­мент ук­ла­ден­ня до­го­во­ру не­май­нові права: інфор­мацію про се­бе та її ха­рак­те­ри­с­ти­ки, біог­рафічні та інші дані, сценічне ім’я, сценічний об­раз.

Пе­ре­дан­ня та­ких не­май­но­вих прав є за­по­рукою успішно­го про­ек­ту ви­ко­нав­ця у сфері шоу-бізне­су.

Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності

Продюсерський договір укладається між автором, виконавцем (артист) і продюсером (фізичною або юридичною особою). Артист зобов’язується передати майнові права на аудіовізуальний, музичний, літературний твір, виконання які були (будуть) створені, а продюсер зобов’язується прийняти майнові права на твір за плату або безоплатно, й здійснити будь-які юридичні та фактичні дії в галузі масової культури, від імені артиста, зміст яких полягає в організації рекламних кампаній, створення творів різних видів мистецтва та їх просування на ринках з метою одержання прибутку.

Однією із умов, що зазначені в про­дю­серсь­ко­му до­го­ворі, є ви­мо­ги до зовнішності ви­ко­нав­ця. Продюсер (Продюсерська компанія) створюють сценічний образ артиста, формує репертуар, продумує його стиль спілкування з пресою, зміст бесіди, забезпечує концертну діяльність, організовує творчий та виробничий процес, а також виконує іншу діяльність, що є характерною для продюсера.

У положеннях продюсерського договору зазначається про те, що артисту та продюсеру належать результати інтелектуальної власності, які виникли під час діяльності артиста. Щодо умов належності майнових прав на інтелектуальну власність бувають різними: спільне володіння (зазначається частка у майнових правах) або відчуження авторських, суміжних прав на користь продюсера.

Артисту виплачується винагорода за творчу та професійну діяльність. Винагорода буває встановлена договором частка прибутку від реалізації авторських та суміжних прав, від концертної діяльності або фіксована частка, яка виплачується періодично.

Творчий шлях артиста не може функціонувати без фінан­со­вої підтрим­ки, тобто інвестицій, з боку продюсера (Продюсерської компанії). Тож на початку творчої та професійної діяльності продюсер повинен інвестувати в артиста значний розмір коштів.

Належну увагу потрібно приділити правам артиста в продюсерському договорі. Оскільки на початку творчої та професійної діяльності виконавець повинен бути забезпечений всім необхідним (місцем проживання, своєчасною оплатою за свою діяльність та низкою інших не менш важливих речей) для розвитку та становлення його як артиста в шоу-бізнесі.

Про­дю­серсь­кий до­го­вір пе­ред­ба­чає штрафні санкції за не­ви­ко­нан­ня зо­бов’язань сторонами. Якщо одна зі сторін не виконує зо­бов’язання, то вона повинна відшко­до­ву­ва­ти збит­ки, але відповідальність сторони у низці ви­падків об­ме­жується ре­аль­ним збит­ком.

Підписання та укладання потрібних документів (договір, акт прийому-передачі) є головним при передачі майнових на об’єкти інтелектуальної власності.

Для передачі майнових прав продюсеру потрібно:

  • Укласти договір про передачу майнових прав на твір з відповідним актом прийому-передачі майнових авторських прав на твір
  • Або підписати до продюсерського договору акт прийому-передачі майнових прав на твір.

Продюсер інвестуючи в артиста має право при невиконанні останнім зобов’язань, передбачених продюсерським договором, стягнути з нього штраф, проте інвестиції та штрафи повинні бути між собою співрозмірними.

Продюсер інвестуючи значну суму коштів не може бути впевнений на 100 %, що людина реалізується в шоу-бізнесі як артист або не розірве договір достроково. Оскільки продюсеру потрібні гарантії, що його інвестиції не будуть витрачені дарма, у продюсерському договорі містяться положення про дострокове розірвання. У положеннях договору, як правило, сторони погоджують, що артист повинен сплатити суму співрозмірну вкладеним інвестиція в його творчу та професійну діяльність. Проте слід враховувати, що Артист вкладав сили та талант у свою діяльність, тож суму яку він повинен повернути (частина або половина вкладених коштів) не повинна перевищувати суму інвестицій.

ЗАЛИШТЕ СВОЇ КОНТАКТНІ ДАНІ

Ми зв'яжемося з вами сьогодні  Подписаться (Subscribe)  
Уведомление о